Rolová hra na podporu OMJ

 

INTERAKTIVNÍ HRA: Edukativně – zážitková část

Zážitkovou hrou chceme co nejvíce přiblížit mladým lidem různé situace, příběhy, které souvisí s migrací lidí, ať se jedná o migraci dobrovolnou př. odcestování za prací, studiem, či nedobrovolnou př. z důvodu války a jiného ohrožení na životě. Zábavnou formou tak dochází k obohacení a předání nových informací a poznatků. Skrze společnou hru se studenti seznamují s důvody souvisejícími s migrací a s následným přijetí v novém státě.

Ke hře jsou zapotřebí malé přesýpací hodiny a balíček karet, kde jsou popsány jednotlivé situace.

Délka hry: cca 20 – 25 minut

 

Cílem je, vcítit se do druhých, jejich prožitků a situací, kterým musí v nové zemi čelit, kde např. nikoho neznají – ani jazyk, jde zde tedy jazyková bariéra. Zvolili jsme takovou formu hry, aby si studenti na vlastní kůži mohli jednotlivými situacemi, scénami projít a prožít je. Pro ostatní – tedy pro hádající je to čas přemýšlet o jednotlivých situací a správně je odhadnout.

 

Výchozí situace                                                                                                                                           

Studenti se rozdělí do 10 družstev – pokud možno se stejným počtem členů. Každé družstvo by mělo mít max 3 hráče včetně min. jednoho cizince. Karty se zamíchají a položí na hromádku na stůl tak, aby pojmy nebyly vidět. Vždy proti sobě usednou dva týmy. K dispozici tedy bude pět stolů a u každého stolu proti sobě zasednou dvě trojce.

 Hra                                                                                                                                                                    

Los určí, které družstvo z těch dvou trojic, proti sobě sedících, začíná. Vítězné družstvo vybere jednoho ze svých hráčů – reprezentanta, aby znázornil zadaný pojem. V následujících kolech se hráči v rámci družstva v této roli postupně vystřídají. Reprezentant sejme vrchní kartu z hromádky tak, aby jeho spoluhráči neviděli na pojem. Každá karta obsahuje určitou situaci, pocit, emoci, s kterou se setkávají lidé s odlišným mateřským jazykem. Cílem hry je nasbírat co nejvíce správně uhodnutých kartiček. 

 

Situace/pojem musí být popsán pomocí slov / mluvením – předvádějící nesmí říci dané slovo, ani slovní spojení obsahující dané slovo, popř. kořen slova. 

 

UKÁZKA

Je potřeba uhodnout dané slovní spojení: Jazyková bariéra

 Př. Popíšu situaci – jsem v nové zemi 2 týdny, neumím jazyk, nikoho tu neznám, potřebují si dojít na úřad vyřídit doklady. Na úřadě jsou velmi nepříjemní, nerozumí mi.

 

Reprezentant si během asi 30 vteřin zapamatuje slovo / slovní spojení, které je uvedeno na příslušné kartě, také si promyslí, jak bude daný pojem popisovat. Pak před sebe kartu odloží /pojmem dolů/ a otočí přesýpací hodiny. Reprezentant se pokouší zadanou situaci co nejsrozumitelněji přiblížit svým spoluhráčům. Ti nahlas vykřikují slova / slovní spojení, o kterých se domnívají, že by mohly vystihovat právě odkomunikovanou situaci. Reprezentant nesmí na výkřiky jakkoliv reagovat. Až v momentě, kdy družstvo zadaný pojem uhodne. Když družstvo pojem v daném časovém limitu uhodne, karta zůstává danému družstvu. V opačném případě je zde prostor pro protihráče, kteří mají možnost říci, zda jsou schopni uvést správnou situaci. Pokud ano a jejich odpověď je správná, karta přísluší jim. Pokud se tak nestane, karta se odkládá dospodu balíčku karet, který zůstává ležet na stole. V tuto chvíli hraje druhé družstvo, které bylo doposud pasivní a následuje stejný scénář jako u prvního družstva. A nyní začíná daná hra nanovo s novým protihráčem. Po uvedeném čase /20-25 minut/ se hra stopne a vyhrává družstvo s největším počtem karet – správně uhodnutých situací.

 

Závěr: projdeme si jednotlivé příběhy a jimi provázané symptomy, studenti by si měli odnést prožitek a informaci.

AHA MOMENT ! Tak takhle se asi člověk může v dané situaci cítit . . .

Zamyšlení – jak bych druhému mohl/a pomoci takové situaci lépe zvládnout . . . ?

Uvědomění si, že se můžeme během života kdykoliv vyskytnout v podobné situaci . . .

 

Respektujme se navzájem a nedělejme druhým to, co nám samotným by bylo nepříjemné.

 Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram