Sociální rehabilitace

Z důvodů zvýšeného rizika nákazy COVID-19 je možno ambulatní prostory organizace navštívit pouze po předchozí emailové domluvě (info@artmovement.cz).

Cíle služby
– podporovat soběstačnost a samostatnost uživatelů v oblasti péče o vlastní osobu
   a vyřizování osobních záležitostí,
– poskytnout podporu a pomoc během krizového období ve spolupráci s odborníky,
   vytvořit bezpečné prostředí a poskytnout tak uživatelům prostor k začlenění se
  do kolektivu pro snížení dopadů sociální izolace,
– podporovat uživatele ve zdravých vztazích ve své komunitě (rodina, zaměstnání,
   širší okolí),
– destigmatizační aktivity směrem k veřejnosti.

Kdo je uživatel služby
Dospělé osoby z hlavního města Prahy, primárně z území městské části Praha 7
a sousedících čtvrtí, s chronickým duševním onemocněním, nebo procházející psychickou krizí, tzn. jedná se o kombinaci osob které mohou mít dlouhodobou zkušenost se sociální izolací, způsobenou dopady (diagnostikované) nemoci, ale i osob, které zažívají stav subjektivní duševní nepohody a na které mají aktivity sociální rehabilitace preventivní účinek.
Pojem chronické duševní onemocnění zahrnuje celou škálu psychický poruch (od depresí, fobií, obsedantně-nutkavých poruch po schizofrenii) způsobených různými vlivy (reakce na obtížnou životní situaci – např. dlouhodobá nezaměstnanost, sociální izolace, atd., užívání psychoaktivních látek, fyziologické změny).
Do služeb sociální rehabilitace jsou zahrnuty jak osoby se zkušeností s chronickým duševním onemocněním, diagnostikovaným podle Mezinárodní klasifikace nemocí, 1O. revize (FOO-F99) Světové zdravotnické organizace, tak i ty, které diagnostikovány nejsou, ale dopady situace je činí nebo do budoucna mohou činit osobami závislými na pomoci jiných.

Činnost dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:
– nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností 
  vedoucích k sociálnímu začlenění (s důrazem na dovednosti nezbytné k úředním
  úkonům – základní orientace v úřadech, vyplňování formulářů, k základům finanční
  gramotnosti, orientaci a pohybu po městě, atp.),
– zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (nácvik práce s PC, moderní
   komunikační prostředky, simulace společenských jevů a nácvik různých situací
   v zaměstnání, u lékaře, v rodině, volnočasových aktivitách, vyjednávací
  techniky, asertivita, pohovor u zaměstnání, atd.), uživatelé dále mají možnost se
  účastnit dalších aktivit organizace (např. http://okocentrum.cz/),
– výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (výtvarné workshopy, projekce filmů
   s následnou diskusí, zážitkové instalace s průvodci z řadu peerů, poslech hudby,
   podpora vlastní exprese),
– pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů· a při obstarávání osobních záležitostí
  (např. dokončení nebo rozšíření vzdělávání, rekvalifikace a hledání pracovního
  uplatnění, odborné pomoci a řešení nouzové bytové situace, vyhledávání
  informací k aktuální situaci klienta – další odborná pomoc, atd.).

KONTAKTY
adresa: Dukelských hrdinů 29, Praha 7 – 170 00
provozní doba: pondělí až pátek od 10 do 12 hodin (kromě státních svátků)
email: info@artmovement.cz